Algemene verkoopsvoorwaarden

Alle bestellingen en leveringen zijn onderworpen aan de onderstaande algemene voorwaarden, behoudens uitdrukkelijke en schriftelijke afwijking. Andersluidende voorwaarden van de klant zijn in geen geval tegenstelbaar aan "BLISS" wiens algemene leverings- en betalingsvoorwaarden in alle gevallen uitdrukkelijk voorrang hebben.

Onze facturen zijn betaalbaar aan het adres van de verkoper, netto contant, zonder korting, behoudens andersluidende overeenkomst bij de bestelling.

Een geldige overeenkomst ontstaat tussen jou en "BLISS" wanneer "BLISS" van jou een bevestiging ontvangt van een door jou gemaakte bestelling op haar website. "BLISS" heeft het recht een bestelling te weigeren.

1. Toepassingssfeer : Door het feit overeenkomst met ons af te sluiten, erkent de medecontractant van deze algemene voorwaarden kennis te hebben genomen en deze als integrerend bestanddeel van onze overeenkomst te aanvaarden.

2. Prijs : Voor alle diensten worden de op de dag van de uitvoering geldende tarieven aangerekend. Deze tarieven kunnen door ons eenzijdig gewijzigd worden. Extra kosten worden in rekening gebracht voor aangetekende, rembours- en expreszendingen.

3. Betaling : Alle facturen zijn contant op onze zetel betaalbaar tenzij anders op de voorzijde omschreven. In geval van niet-betaling op de vervaldag, worden alle facturen op naam van de medecontractant uitgeschreven, onmiddellijk opeisbaar. De tegenpartij heeft deze overeenkomst erkend en kan geen enkele schadeloosstelling onder welke vorm ook vorderen.

Tot aan de volledige voldoening van alle vorderingen, welke door de koper uit de verkoopsovereenkomst voortvloeien, blijven de geleverde goederen eigendom van de verkoper en kunnen deze in geval van niet-tijdige betaling door de verkoper worden teruggevorderd.

4. Verwijlintrest : In geval van niet-betaling van welkdanige som, verschuldigd wegens huidige opleveren, berekend op basis van de wettelijke intrest op het ogenblik van de vervaldag vermeerderd met 3% . Eventueel afkortingen, worden eerst ter aanzuivering van kosten, verhogingsbeding inbegrepen, en vervallen renten aangewend.

5. Verhogingsbeding : In geval van niet-betaling op de vervaldag of in geval van toepassing van art.5 zal het verschuldigde bedrag van rechtswegen en zonder aanmaning verhoogd worden met 20% met een minimum van € 49.97.

6. Kosten : Alle innings- en protestkosten, evenals eventuele vervoerkosten, zijn ten laste van de medecontractant.

7. Klachten : Klacht omtrent de factuur dienen binnen de 8 dagen aan ons, per aangetekend schrijven tegen ontvangstbewijs, ter kennis te worden gebracht.

Onze waarborg beperkt zicht tot het vervangen van de gebrekkige producten, binnen de perken door de fabrikant opgegeven, met uitsluiting van schadeloosstelling van elke rechtstreekse of onrechtstreekse schade aan voorwerpen of personen.

8. Bevoegdheid : Niettegenstaande elk strijdig beding, zijn alleen de rechtbanken van onze zetel bevoegd om kennis te nemen van alle geschillen welke voortvloeien uit huidige overeenkomst evenals deze in verband met de toepassing van huidige voorwaarden.

9. Alle prijzen vermeld op de site zijn exclusief 21 % BTW en exclusief verzendingskosten.

10.Verzendingskosten : zie leveringsvoorwaarden

11. Annuleren van een bestelling is alleen mogelijk binnen 24uur na het plaatsen van een bestelling.